تبلیغات
بیگاه - سرود آفرینش - دکتر علی شریعتی
بیگاه
روزگار غریبیست نازنین ...

سرود آفرینش - دکتر علی شریعتی

نوشته شده در تاریخ : سه شنبه 12 بهمن 1389   06:48 ب.ظ

نوع مطلب :نوشتارها ،

در آغاز هیچ نبود ، كلمه بود و آن كلمه خدا بود.

كلمه بی زبانی كه بخوانَدَش و بی اندیشه ای كه بدانَدَش ، چگونه می توان بود ؟

و خدا یكی بود و جز خدا هیچ نبود

و با نبودن چگونه می توان بود ؟

و خدا بود و با او عدم ، و عدم گوش نداشت.

حرفهایی هست برای گفتن، كه اگر گوشی نبود نمی گوییم

و حرفهایی هست برای نگفتن ، حرفهایی كه هرگز سر به ابتذال گفتن فرو نمی آرند.

حرفهایی شگفت ، زیبا و اهورایی همین هایند

و سرمایه های ماورایی هر كس به اندازه ی حرفهاییست كه برای نگفتن دارد

حرفهایی بی تاب و طاقت فرسا كه همچون زبانه های بی قرار آتشند

و كلماتش هر یك انفجاری را به بند كشیده اندكلمه هایی كه همچون پاره های بودن آدمی اند …

اینان همواره در جستوجوی مخاطب خویش اند

اگر یافتند ، یافته می شوند و در صمیم وجدان او آرام می گیرند

و اگر مخاطب خویش را نیافتند ، نیستند

و اگر او را گم كردند ، روح را از درون به آتش می كشند

و دمادم حریق های وحشتناك عذاب بر می افروزند

و خدا برای نگفتن حرفهای بسیار داشت كه در بی كرانگی دلش موج می زد و بی قرارش می كرد

و عدم چگونه می توانست مخاطب او باشد ؟

هر كسی گمشده ای دارد

و خدا گمشده ای داشت

هر كسی دوتاست و خدا یكی بود

هر كسی به اندازه ای كه احساسش می كنند هست

هر كسی را نه بدان گونه كه هست احساس می كنند

بدانگونه كه احساسش می كنند هست

انسان یك لفظ است كه بر زبان آشنا میگذرد

و بودن خویش را از زبان دوست می شنود

هر كسی كلمه ای است

كه از عقیم ماندن می هراسد

و در خفقان جنین ، خون می خورد ،

و كلمه مسیح است

آنگاه كه روح القدس فرشته ی عشق

خود را بر مریم بی كسی ، بكارت حسن میزند

و با یاد آشنا ، فراموشخانه ی عدمش را فتح می كند

و خالی معصوم رحمتش را

كه عدمی است ، خواهنده ،منتظر و محتاج

از حضور خویش لبریز می سازد و

آنگاه مسیح را كه آنجا ، چشم به راه “شدن” خویش بی قراری می كند

می بیند ، می شناسد ، حس می كند و اینچنین مسیح زاده می شود

كلمه هست می شود ، در فهمیده شدن می شود.

و در آگاهی دیگری به خودآگاهی می رسد

كه كلمه ، در جهانی كه فهمش نمی كند ، عدمی است كه وجود خویش را حس می كند

و یا وجودی كه عدم خویش را

و در آغاز هیچ نبود

كلمه بود ، و آن كلمه خدا بود.

عظمت همواره در جستوجوی چشمی است كه او را می بیند

و خوبی همواره در انتظار خردی است كه او را بشناسد

و زیبایی همواره تشنه ی دلی كه به او عشق ورزد

و جبروت نیازمند اراده ای كه در برابرش به دلخواه رام گردد

و غرور در آرزوی عصیان مغروری ، كه بشكندش ، سیرابش كند

و خدا عظیم بود و خوب و زیبا و پرجبروت و مغرور.

اما كسی نداشت

خدا آفریدگار بود و چگونه می توانست نیافریند ؟

و خدا مهربان بود و چگونه می توانست مهر نورزد ؟

بودن می خواهد و از عدم نمی توان خواست.

و حیات انتظار می كشد

و از عدم كسی نمی رسد

و داشتن نیازمند طلب است

و پنهانی بیتاب كشف

و تنهایی بی قرار انس

و خدا از بودن بیشتر بود

و از حیات زنده تر

و از غیب پنهانتر

و از تنهایی تنهاتر

و برای طلب بسیار داشت

و عدم نیازمند نیست

نه نیازمند خدا

و نه نیازمند مهر

نه می شناسد ، نه می خواهد و نه درد می كشد و نه انس می بندد

و نه هیچگاه بیتاب می شود ، كه عدم نبودن مطلق است

اما خدا بودن مطلق بود

و عدم فقر مطلق بود و هیچ نمی خواست

و خدا غنای مطلق بود و هر كسی ، به اندازه ی داشتنهایش می خواهد

و خدا گنجی مجهول بود كه در ویرانه ی بی انتهای غیب مخفی شده بود

و خدا زنده ی جاوید بود كه در كویر بی پایان عدم ، تنها نفس می كشید

دوست داشت چشمی ببیندش

دوست داشت دلی بشناسدش

روشن از آشنایی ، استوار از ایمان و پاك از خلوص خانه گیرد

و خدا آفریدگار بود و دوست داشت بیافریند

زمین را گسترد

و دریا ها را از اشكهایی كه در تنهاییش ریخته بود پر كرد

و كوههای اندوهش را كه در یگانگی دردمندش، بر دل توده گشته بود، بر پشت زمین نهاد

و جاده ها را كه چشم به راههای بی سو و بی سرانجامش بود

بر سینه ی كوهها و صحراها كشید

و از كبریائی بلند و زلالش آسمان را بر افراشت

و دریچه ی همواره فرو بسته ی سینه اش را گشود،

و آههای آرزومندش را ، كه در آن از ازل به بند بسته بود ،

در فضای بی كرانه ی جهان رها ساخت

با نیایشهای خلوت آرامش ،

سقف هستی را رنگ زد

و آرزوهای سبزش را در دل دانه ها نهاد

بیتاب دریا – آغوش منتظر خویشاوند – بر سینه ی دشتها تاختند

و رنگ نوازشهای مهربانش را به ابر بخشید

و از این هر سه تر كیبی ساخت و بر سیمای دریاها پاشید

و رنگ عشق را به طلا ارزانی داد

و عطر خوش یاسهای معطرش را در دهان غنچه یاس ریخت

و بر پرده ی حریر طلوع ، سیمای زیبا و خیال انگیز امید را نقش كرد

و در ششمین روز سفر ،تكوینش را به بیابان برد

و با نسختین لبخند هفتمین سحر

بامداد حركت را آغاز كرد

كوهها قامت بر افراشتند و رودهای مست ،

از دل یخچالهای بزرگ بی آغاز ،

به دعوت كرم آفتاب ، جوش كردند،

و از تبعید گاه سرد و سنگ كوهستانها بگریختند و ،

دریاها آغوش گشودند و …

در نهمین روز خلقت

نخستین رود به كناره اقیانوس تنهای هند رسید

و اقیانوس

كه از آغاز ازل ، در حفره ی عمیقش دامن كشیده بود

چند گامی ، از ساحل خویش ،رود را ، به استقبال ، بیرون آمد

و رود آرام و خاموش ، خود را ، به تسلیم و نیاز پهن گسترد

و پیشانی نوازشخواه خویش را پیش آورد

و دریا ، تنها آواره و قرارجوی خویش را در آغوش كشید

و او را ، به تنهایی عظیم و بی قرار خویش ، اقیانوس ، باز آورد.

و اقیانوس به تسلیم و نیاز ،لبهای نوازشگر خویش را پیش آورد و بر آن بوسه زد.

و این نخستین بوسه بود

و این نخستین وصال دو خویشاوند بود

و این در بیست و هفتمین روز خلقت بود

و خدا می نگریست

سپس طوفانها برخواستند و صاعقه ها درگرفتند

و تندرها فریاد شوق و شگفتی بر كشیدند

و باران ها و باران ها و باران ها!

گیاهان روییدند و درختان سر بر شاخه های هم برخاستند

و مرتع های سبز پدیدار گشت

و جنگلهای خرم سر زد

و حشرات بال گشودند و پرندگان ناله برداشتند

و پروانگان به جستوجوی نور بیرون آمدند

و ماهیان خرد سینه ی دریاها را پر كردند…

و خداوند خدا ، هر بامدادان از برج مشرق بر بام آسمان بالا می آمد

و دریچه ی صبح را می گشود

و با چشم راست خویش ،

جهان را می نگریست و همه جا را می گشت

و …

هر شامگاهان

با چشمی بسته و پلكی خونین

از دیوار مغرب فرود می آمد

و نومید و خاموش

سر به گریبا ن تنهایی خویش فرو می برد و هیچ نمی گفت.

وخداوند خدا ،

هر شبانگاه بر بام آسمان بالا می آمد

و با چشم چپ خویش ، جهان را می نگریست

و قندیل پروین را بر می افروخت

و جاده ی كهكشان را روشن می ساخت

و شمع هزاران ستاره را بر سقف شب می آویخت ،

تا در شب ببیند

و نمی دید

خشم می گرفت و بی تاب می شد

و تیرهای آتشین بر خیمه ی سیاه شب رها می كرد

تا آن را بدرد و نمی درید و می جست و نمی یافت

سحرگاهان، خسته و رنگ باخته ، سرد و نومید

فرود می آید و قطره اشكی درشت ، از افسوس

بر دامن سحر می افشاند و می رفت و هیچ نمی گفت

رودها در قلب دریاها پنهان می شدند

و نسیمها پیام عشق به هر سو می پراكندند

و پرندگان در سراسر زمین ناله ی شوق بر می داشتند

و جانوران ، هر نیمه با نیمه خویش بر زمین می خرامیدند

و یاسها عطر خوش دوست داشتن را در فضا می افشاندند

و اما …

خدا همچنان تنها ماند و مجهول،

و در ابدیت عظیم و بی پایان ملكوتش بی كس

و در آفرینش پهناورش بیگانه می جست و نمی یافت

آفریده هایش او را نمی توانستند دید

و او را نمی توانستند فهمید

می پرستیدندش

اما نمی شناختندش و خدا چشم به راه آشنا بود

پیكر تراش هنرمند و بزرگی كهدر میان انبوه مجسمه های گونه گونه اش غریب مانده است،

در جمعیت چهره های سنگ و سرد ، تنها نفس می كشید

كسی نمی خواست

كسی نمی دید

كسی عصیان نمی كرد

كسی عشق نمی ورزید

كسی نیازمند نبود

كسی درد نداشت و …

و خداوند خدا ، برای حرفهایش باز هم مخاطبی نیافت

هیچكس او را نمی شناخت

هیچكس با او انس نمی توانست بست

انسان را آفرید

واین نخستین بهار خلقت بود

« دکتر علی شریعتی »


نوشته شده توسط:داریوش ع.پ.
نظرات() 


برچسب ها: سرود آفرینش، دکتر علی شریعتی، سرود آفرینش ( دکتر علی شریعتی )،
Alexis
چهارشنبه 23 مرداد 1398 11:55 ب.ظ
It's very simple to find out any topic on net as compared
to books, as I found this article at this web page.
https://wcpastl.com/newsletter/
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 05:42 ب.ظ
シャネル コピー代引き、エルメス スーパーコピー 品激安通販!完璧品質!お客様の満足度は業界No.1です!
https://www.samouzdrawianie.pl/betuleco/
یکشنبه 18 فروردین 1398 11:06 ق.ظ
ヴィトンっコピー 財布,ルイヴィトン財布 スーパーコピー,ルイヴィトンコピー財布
makeup mirror
شنبه 3 فروردین 1398 03:23 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you
design this website yourself or did you hire someone to do it
for you? Plz respond as I'm looking to construct my own blog and
would like to find out where u got this from.
thank you
halatlı vinç
پنجشنبه 11 بهمن 1397 03:13 ب.ظ
güzel site
www.koverroos.com
دوشنبه 16 مهر 1397 07:08 ق.ظ
I like the helpful info you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here regularly. I'm quite sure I will learn many new stuff right here!

Best of luck for the next!
Lilia
پنجشنبه 8 شهریور 1397 12:35 ق.ظ
Good post. I learn something new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis.

It's always exciting to read through content from other authors and use
a little something from their web sites.
Fatima
سه شنبه 6 شهریور 1397 05:15 ق.ظ
What a material of un-ambiguity and preserveness of valuable knowledge concerning
unpredicted feelings.
https://www.thomasandmore.com/collections/shop-the-collection/products/white
یکشنبه 4 شهریور 1397 12:31 ق.ظ
This design is wicked! You definitely know how
to keep a reader entertained. Between your wit and your videos, I was almost moved to start
my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job. I really enjoyed what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
bracelet for apple watch 2
چهارشنبه 24 مرداد 1397 12:18 ق.ظ
Very good blog! Do you have any tips and hints
for aspiring writers? I'm hoping to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.

Would you propose starting with a free platform like Wordpress or go for
a paid option? There are so many options out there that I'm totally overwhelmed ..

Any recommendations? Appreciate it!
ENGDOOR
جمعه 19 مرداد 1397 06:34 ب.ظ
YOU HAVE AMONG THE FİNEST WEBSİTE:)
https://thesandersfirm.com
پنجشنبه 21 تیر 1397 11:31 ب.ظ
Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as
though you relied on the video to make your point. You clearly
know what youre talking about, why waste your intelligence on just posting videos to your blog when you could be
giving us something informative to read?
Gplus
جمعه 8 تیر 1397 01:15 ب.ظ
This is a good tіp eѕpecially t᧐ those
neww tօ thе blogosphere. Brief but veгy precise information…Appгeciate your
sharing thіs one. A mսѕt rеad article!
Nolan
شنبه 2 تیر 1397 04:23 ب.ظ
Awesome! Its in fаct amazing article, I have
goot mucһ cleаr idea on tһe topic of from this article.
Rodrique
سه شنبه 29 خرداد 1397 03:27 ق.ظ
It's awesome to visit tһiѕ web page аnd reading tһe views оf
all friends about tһiѕ post, whilе I am alsօ eager
of ggetting familiarity.
Rodrique
سه شنبه 29 خرداد 1397 03:24 ق.ظ
It's awesome to visit tһiѕ web page аnd reading tһe views оf
all friends about tһiѕ post, whilе I am alsօ eager
of ggetting familiarity.
Sheffy
جمعه 25 خرداد 1397 11:22 ب.ظ
Can I just saʏ ѡhat а coomfort to discover
а person tһat rеally knoԝѕ what thjey ɑrе discussing
ovеr tһe internet. Үoս definitely ralize һow tօ bгing an issue to light
ɑnd mаke it important. Morre andd mогe people οught
tօ read thіs and uneerstand this sde of the story.
Ӏ can't believe you're not moгe popular given tһat you surely һave tһе gift.
long Eyelashes
پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 05:07 ق.ظ
Howdy Iam so tnrilled I found your website, I really found you by error, while
I was browsing on Yahoo foor something else, Anyhow I am
here noww and would just like to say thank you for a fantastic post and a alll rouhnd enjoyable blog
(I also love the theme/design), I don’t have time to browse it all at
thhe moment butt I have book-marked it and also included yopur RSS feeds,
so when I have time I will bee back to read a great deal more, Please do keep up the excellent b.
Eunice
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 06:54 ق.ظ
Hello there, just became aware of you blog
through Google, and found that it is truly informative.
I'm going to watch out for brussels. I will appreciate if you continue
this in future. Maany people will be benefited from
your writing. Cheers!
Traci
یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 11:58 ق.ظ
Everyone loves it whenever people get together and share thoughts.
Grdat blog, keep it up!
кредит онлайн на карту украина с плохой кредитной историей
جمعه 21 اردیبهشت 1397 05:45 ب.ظ
займ онлайн на карту
срочно взять кредит с плохой кредитной историей украина
займ на карту без отказа круглосуточно
деньги быстро на карту
займ онлайн в украине
кредиты онлайн украина без проверок
микрокредит на карту онлайн срочно
https://tiesandsquare.com/
دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 03:09 ق.ظ
Wow, wonderful weblog format! How lengthy have you been running
a blog for? you made running a blog look easy.

The full look of your website is excellent, let alone the content material!
фитнес резинки александрия
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 01:33 ق.ظ
петля для фитнеса
резинка для ног фитнес
набор фитнес резинок
фитнкс резинка киев купить
ефиктивна ди фитнес резинка
fashnos.com
یکشنبه 9 اردیبهشت 1397 12:04 ق.ظ
Yes! Finally someone writes about fashion store.
Real estate Jacksonville FL
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 03:37 ق.ظ
Marvelous, what a web site it is! This weblog gives useful information to us, keep it up.
Ahmed Hassan
یکشنبه 26 فروردین 1397 12:08 ب.ظ
Hey! I'm аt worк surfing around y᧐ur blog
frοm my new iphone 3gs! Jսst wаnted to say I love reading yoᥙr blog and ⅼߋ᧐k forward to aⅼl yߋur posts!

Carry on the outstanding ᴡork!
getroman.com
جمعه 24 فروردین 1397 04:05 ق.ظ
After lоoking over a number of tһe blog articles оn youг website, I seгiously aρpreciate ʏоur technique ⲟf writing a blog.

I book marked іt to my bookmark site list ɑnd will be checking Ьack so᧐n.
Ⲣlease check oսt my web site tоo and let me know ԝhat
yoᥙ think.
viagra super active avis
پنجشنبه 23 فروردین 1397 11:43 ق.ظ
First off I woսld ⅼike to say excellent blog! I had
ɑ quick question ᴡhich Ӏ'd lіke tⲟ asҝ if ʏou ɗon't mind.
I was іnterested tо find out how ʏou center yourѕelf and clеar your thouɡhts prior tߋ writing.
Ι have had a tough time clearing my mind in gеtting my ideas out.
I truly do enjoy writing hߋwever it ϳust seemѕ like the first 10 to 15 minutеs ɑге սsually lost simply
just tryіng to figure օut hoԝ to begin. Аny recommendations or hints?
Many thanks!
Girls apparel
جمعه 17 فروردین 1397 01:04 ق.ظ
At this time it appears like Drupal is the best blogging platform available right
now. (from what I've read) Is that what you're using on your blog?
Girls apparel
پنجشنبه 16 فروردین 1397 02:50 ق.ظ
My spouse and I stumbled over here by a different web page and thought I
might as well check things out. I like what I see so now i am following
you. Look forward to looking into your web page yet again.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30

آخرین پستها

کتاب کلیله ودمنه جمعه 23 بهمن 1394
تصویر روی جلد کلیله ودمنه سه شنبه 20 بهمن 1394
داستان دوکبوتر کلیله و دمنه دوشنبه 19 بهمن 1394
برای چه زیباست شب - احمد شاملو شنبه 29 فروردین 1394
داستان کوتاه ثروتمند فقیر یکشنبه 19 بهمن 1393
غفلت(کلیله و دمنه) شنبه 17 آبان 1393
مرغابی و ستاره و ماهی پنجشنبه 15 آبان 1393
طبل میان تهی(کلیله و دمنه) چهارشنبه 14 آبان 1393
گنج باد آورده(کلیله و دمنه) چهارشنبه 14 آبان 1393
افسون شولم شولم(کلیله و دمنه) پنجشنبه 8 آبان 1393
روشنی، من، گل، آب - سهراب سپهری سه شنبه 23 خرداد 1391
ای شب - نیما یوشیج سه شنبه 23 خرداد 1391
زندگینامه فریدریش نیچه دوشنبه 21 فروردین 1391
قرآن من شرمنده ی توام - دکتر علی شریعتی یکشنبه 29 خرداد 1390
زندگینامه فروغ فرخزاد شنبه 20 فروردین 1390
به آرامی آغاز به مردن می کنی - پابلو نرودا - ترجمه احمد شاملو یکشنبه 14 فروردین 1390
چرا خانه کوچک ما سیب نداشت - حمید مصدق جمعه 12 فروردین 1390
در باغ بی بر گی زادم - دكتر علی شریعتی یکشنبه 7 فروردین 1390
میراث - مهدی اخوان ثالث پنجشنبه 26 اسفند 1389
چنگیز دیروز و چنگیز امروز - دکتر علی شریعتی چهارشنبه 25 اسفند 1389
وداع - فروغ فرخزاد جمعه 13 اسفند 1389
پریا - احمد شاملو یکشنبه 8 اسفند 1389
در ساعت پنج عصر - فدریکو گارسیا لورکا - ترجمه احمد شاملو شنبه 30 بهمن 1389
حکمت وداع - بورخس یکشنبه 24 بهمن 1389
نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد - دکتر علی شریعتی شنبه 16 بهمن 1389
یادی از گذشته - فروغ فرخزاد چهارشنبه 13 بهمن 1389
باد در قفس - فریدون مشیری سه شنبه 12 بهمن 1389
سرود آفرینش - دکتر علی شریعتی سه شنبه 12 بهمن 1389
تفنگت را زمین بگذار ( زبان آتش ) - فریدون مشیری پنجشنبه 7 بهمن 1389
در این بنبست - احمد شاملو دوشنبه 27 دی 1389
لیست آخرین پستها